Všeobecné obchodní podmínky :: KOVOJOB - nabídka práce a volných pracovních míst

Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kovo Industries, spol. s r.o. při poskytování služeb

 

1. Všeobecná ustanovení

 

Provozovatelem internetové stránky www.kovojob.cz (dále jen „Provozovatel" nebo i „Dodavatel" je společnost:


       Kovo Industries, spol. s r.o.,
       IČ: 02648091, DIČ CZ02648091
       se sídlem Praha,
Rybná 716/24,


okres Praha Hl.m., PSČ 110 00,
zapsaná u Městskoho soudu v Praze pod sp. zn.: C226959, a jako jediná je oprávněna k poskytování a prodeji služeb prostřednictvím uvedené webové stránce.


Kovo Industries, spol. s r.o. jako provozovatel ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění vydává tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Kovo Industies, spol. s r.o. (dále jen „VOP"), které upravují některá práva a povinnosti provozovatele a třetích osob při  využívání a poskytování služeb provozovatele. VOP jsou neoddělitelnou součástí smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a klientem a jsou zveřejněné a dostupné v elektronické formě na adrese www.kovojob.cz.


VOP jsou závazné pro všechny uživatele služeb provozovatele a vycházejí ze všeobecně závazných právních předpisů platných v České republice, jako například obchodní zákoník, občanský zákoník a mezinárodních smluv resp. dohod a zvyklostí.


Všechny právní vztahy, které nejsou řešeny ve VOP nebo objednávce se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník , zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon a dalších souvisejících právních předpisů.

 

 

2. Výklad pojmů

 

Nabídka práce je klientova nabídka práce resp. pracovní pozice zveřejněná na webových stránkách

 

Klient anebo Objednavatel je fyzická nebo právnická osoba která si objednáva služby za úplatu, pokud není ve smlouvě a/nebo  objednávce uvedeno jinak.

 

Zájemce o práci je fyzická osoba, která hledá práci s využitím služeb provozovatele.

 

Účet uživatele představuje možnost klienta využívat služeb poskytovaných provozovatelem, vzniká na základě registrace klienta na webových stránkách prostřednictvím vyplnění registračního formuláře, není-li u konkrétní služby výslovně uvedeno jinak.

 

Ceník je ceník služeb poskytovaných provozovatelem.

 

Občanský zákoník je zákon č. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník v platném znění.

 

Autorský zákon je zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon a další související právní předpisy v platném znění.

 

Zákon o ochraně osobních údajů je zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

 

3. Nabídka služeb pro zaměstnavatele a personální agentury

 

Nabídka služeb:

 • registrace firmy bezplatne
 • jednoduchá  rychlá a přehledná obsluha portálu
 • možnost nahrání firemního loga za úplatu v sekci TOP KLIENTI
 • inzerce volných pracovních míst z celé ČR (EU i mimo EU)
 • výhodné ceny pro zaměstnavatele
 • výhodné ceny pro personální agentury
 • zadání inzerce do jednotlivých regionů v ČR nebo celé ČR za jednu cenu
 • pro firmy s větší potřebou zaměstnanců nabízíme balíčky inzerátů  za zvýhodněné ceny
 • možnost zvýraznění inzerátu - tzv. TOP pozice
 • odpovědi na nabídky práce on-line či vlastní cestou (dle zadaných kontaktních údajů - telefon/e-mail)
 • kvalitní prezentace inzerce a inzerujících firem

 

 

4. Registrace a objednávaní služeb

 

Smluvní vztah mezi klientem a provozovatelem vzniká zpravidla na základě objednávky klienta podané prostřednictvím portálu kovojob.cz a akceptované provozovatelem. Odesláním formuláře objednávky prostřednictvím portálu kovojob.cz vyslovuje uživatel souhlas s použitím těchto VOP.

 

K využívání jakýchkoli služeb se vyžaduje registrace klienta na webových stránkách prostřednictvím vyplnění registračního formuláře, pokud není při konkrétní službě výslovně uvedené jinak. Klient může zrušit svou registraci zasláním e-mailové zprávy provozovateli s vyjádřením své vůle zrušit registraci.

 

Služby provozovatele se objednávají na základě vyplnění příslušného formuláře na webových stránkách. Objednávka je platná až po její akceptaci provozovatelem. Provozovatel je před akceptací objednávky oprávněn si telefonicky, faxem či jinou formou potvrdit u klienta údaje uvedené na objednávce a v případě pochybností má právo od klienta požadovat doplňující údaje a další kontaktní údaje (zejména telefonický kontakt na statutárního či jiného oprávněného zástupce klienta).

 

Klient zadáním objednávky provozovateli vyslovuje souhlas s případným zveřejněním svých osobních údajů v případě, že si to vyžaduje charakter  služby, kterou si klient u provozovatele objednal.

 

Objednávka musí obsahovat minimálně:

 • obchodní jméno klienta, u právnických osob i právní formu,
 • poštovní adresu sídla klienta (ulice, číslo, poštovní směrovací číslo, město či obec),
 • fakturační adresu klienta,
 • IČO klienta,
 • DIČ nebo IČ DPH klienta,
 • jméno a příjmení kontaktní osoby klienta,
 • kontaktní údaje klienta (telefon, fax, e-mail),
 • druh objednané služby,
 • období, na které si klient objednává služby,
 • den, od kterého má být služba zpřístupněna.

 

Každý nový registrovaný klient bude prověřen v přístupných informačních zdrojích (obchodní rejstřík atd). Pokud provozovatel při prověřování klienta zjistí, že jde o neoprávněnou registraci (např. v případě neexistující resp. smyšlené fyzické či právnické osoby vydávající se za klienta nebo v případě registrace pod jménem jiné fyzické či právnické osoby, je provozovatel oprávněn tuto registraci zrušit. Rozsah využívaných služeb je závislý na typu objednané služby, které se klient rozhodne využívat.

 

Klient má výlučné právo přístupu k objednaným službám. Tento přístup je chráněn e-mailem a heslem. Klient je povinen chránit tyto přihlašovací údaje před zneužitím. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití těchto údajů neoprávněnou osobou.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit rozsah a/nebo specifikaci služeb dle vlastního uvážení.

 

 

5. Bezpečnost

 

Přístup ke službám pro registrované klienty je možný po zadání správného přihlašovacího jména a hesla.

 

Klient zaručuje uchovávání svého jména a hesla v tajnosti a neposkytne své jméno a heslo neoprávněným stranám.

 

 

6. Podmínky zveřejnění nabídky práce

 

Provozovatel si vyhrazuje právo upravit  nabídku práce tak, aby byla v souladu se zvyklostmi a zaužívanými postupy pro vyplnění formulářů.

 

Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo nezveřejnit:

 • informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami a dobrými mravy,
 • Nabídky práce, ve kterých klient podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního nebo jiného poplatku,
 • prezentaci několika nabídek práce v rámci jednoho formuláře pro nabídku práce; uvedené omezení se nevztahuje na prezentaci několika nabídek práce z jedné pracovní oblasti,
 • neúplné, zavádějící nebo nepravdivé údaje v nabídkách práce,
 • informace o produktech a službách klienta (zadavatele nabídky práce) v nabídkách práce, které mají charakter reklamy nebo propagace v jakékoli formě,
 • informace, které mohou poškodit dobré jméno provozovatele nebo jiných fyzických a právnických osob,
 • Nabídku práce erotického charakteru, která vzbuzuje podezření, že se může jednat o tento typ práce.
 • Inzeráty kterých obsah volné pozice nezodpovídá zaměření portálu Kovojob.cz ( nejsou z oboru automotive, strojírenství a kovovýroby )

 

 

7. Cena Služeb a platební podmínky

 

Sazba ceny za objednané služby je kalkulována podle ceníku platného v den objednání služeb. Provozovatel si vyhrazuje právo změn ceníku. Platnost nového ceníku začíná dnem jeho zveřejnění na webových stránkách, pokud není v ceníku uvedené jinak.

 

Všechny ceny uvedené v ceníku jsou částkami, které nezahrnují daň z přidané hodnoty (DPH), pokud není výslovně uvedeno jinak. Sazba DPH je stanovena podle platného zákona a je v daňových dokladech samostatně vyčíslena.

 

Cenu za služby je klient povinen uhradit  provozovateli bezhotovostním převodem pouzitim platební brany Trust pay na jeho bankovní účet pri dokonční objednávky. Faktura (daňový doklad) je provozovatelem obvykle vystavena okamzite po uhazeni prišlušné častky za vybrany typ inzerce dle aktuálniho ceníku. Faktura bude vystavena zpravidla za celé období, na které si klient využívání  služeb objednal. Objednávatel souhlasí s tým, že faktúra mu bude zaslana pouze elektronickou formou.

 
Kovojob

 Kovojob

8. Reklamace

 

Klient má právo reklamovat chybu, která  se vyskytla na straně provozovatele. Klient je oprávněn v rámci reklamačního postupu požadovat přiměřenou náhradu škody / slevu z ceny, která mu prokazatelně vznikla v důsledku chyby na straně provozovatele, tzn. snížení odměny  poskytovatele o poměrnou část připadající na dny v měsíci, po které byla inzerce aktivní.

 

Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 14 dní ode dne, kdy klient chybu zjistil, nebo mohl zjistit.

 

Reklamaci je klient oprávněn uskutečnit písemně (poštou na adresu sídla  provozovatele či e-mailem na adresu: kovojob@kovojob.cz), přičemž reklamace musí být doručena provozovateli. Provozovatel se zavazuje oznámit výsledek reklamace do 7 dní ode dne jejího převzetí.

 

Chybou na straně provozovatele se rozumí nefunkčnost služeb, uvedených v  objednávce, a to po dobu delší než 8 hodin za období předchozích 24 hodin. Poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb v případě vyšší moci, v případě poruchy na zařízení dodavatelů energií a služeb (el. energie, telekomunikační spojení atd)  nebo v důsledku jiných skutečností, za které provozovatel nezodpovídá.

 

Sleva z ceny se uplatňuje formou dobropisu nebo nabídky náhradních služeb.

 

Námitky vůči vystaveným fakturám, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky provozovatele vůči klient, je klient povinen uplatnit písemně u provozovatele a to do 7 dní ode dne, kdy mu faktura byla doručena.

 

 

9. Vlastnicví

 

Klient uděluje provozovateli všechna práva ke zveřejnění textu a jiných materiálů na serveru za účelem jejich zveřejnění.

 

Obsah serveru je chráněn autorským zákonem. Všechna práva jsou vyhrazena. Jakékoliv převzetí nebo rozšiřování obsahu serveru je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.

 

 

10. Práva a povinnosti Smluvních stran

 

Klient je povinen se před závazným objednáním služeb serveru seznámit s VOP provozovatele.

 

Klient se zavazuje předat potřebné podklady nutné pro zahájení plnění objednané služby a to ve stanoveném termínu, ve standardních formátech, na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí.

 

Klient je povinen náležitě zkontrolovat všechny údaje a informace obsažené v inzerci. Klient nese plnou odpovědnost za obsahovou správnost inzerce a reklamy na serveru.

 

Klient nesmí prostřednictvím serveru šířit jakékoliv informace, které jsou v rozporu se zákony, právním řádem ČR, zásadami poctivého obchodního styku nebo nepravdivé informace a informace odporující dobrým mravům. Klient se zavazuje prezentovat výhradně pravdivé informace a informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám.

 

Klient není oprávněn na serveru zveřejňovat nabídky práce na bázi Multi-Level-Marketingu. Tyto prezentace nebudou zveřejněny.
Klient se zavazuje prezentovat prostřednictví serveru pouze informace, které nemohou vést k jeho záměně s jiným subjektem.

 

Klient se zavazuje písemně oznámit Provozovateli veškeré změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů poskytnutých při objednávce služeb serveru do 10 dnů od okamžiku, kdy změna nastala. V případě nesplnění této povinnosti nese klient odpovědnost za případnou vzniklou škodu.

 

Provozovatel se zavazuje poskytovat služby v nejvyšší možné kvalitě.

 

Za obsahovou stránku nabídek práce a/nebo jiných oznámení zveřejněných na webových stránkách je v plném rozsahu zodpovědný klient , který  nabídku práce na webové stránky umístil. V případě, že provozovatel zjistí, že klient respektive  zájemce o práci zveřejnil nebo se chystá na webové stránce www.kovojob.cz zveřejnit nabídku práce, které jsou z hlediska obsahové stránky jakýmkoli způsobem v rozporu s platnými právními předpisy, smlouvou, těmito VOP či dobrými mravy, je oprávněn upozornit klient resp. zájemce o práci na tuto skutečnost, příp. takovouto nabídku práce resp. oznámení nezveřejnit.

 

Pokud nabídka práce klient respektive obsahuje jakékoli grafické znázornění, logo, fotografii či jiný výsledek duševní činnosti, za vypořádání vztahů s autorem takovéhoto díla zodpovídá v plném rozsahu výlučně klient, který takové dílo na  webové stránky umístil. klient souhlasí s tím, že pokud budou vůči provozovateli z důvodu porušení jakýchkoli práv třetích osob uvedených v tomto úseku vzneseny jakékoli nároky, zavazuje se klient respektive  zájemce o práci tyto nároky uspokojit a provozovatele v celém rozsahu odškodnit.

 

Rozsah využívaných služeb je závislý na typu objednané služby, resp. na typu balíku služeb, které se klient rozhodne využívat.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit rozsah a/nebo specifikaci služeb podle vlastního uvážení.

 

Provozovatel je oprávněn okamžitě pozastavit poskytování služeb klient, pokud klient závažným způsobem porušuje smlouvu a/nebo VOP, zejména pokud:

 • Klient prostřednictvím své registrace umožňuje využívat služby jakékoli jiné osobě, která je v databázi provozovatele vedena v tzv. deaktivovaném stavu z důvodu neuhrazení jakéhokoli splatného závazku vůči provozovateli.
 • Provozovatel dodatečně zjistí, že registrace klienta nebyla z jakéhokoli důvodu oprávněná,
 • Provozovatel zjistí, že klient využívá webových stránek a/nebo služeb k hromadnému rozesílání elektronických zpráv, rozesílání zpráv obsahujících informace o produktech a službách klient,  rozesílání zpráv obsahujících informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami a dobrými mravy či které mohou poškodit dobré jméno provozovatele či jiných fyzických a právnických osob,
 • Klient jedná v rozporu se smlouvou a/nebo s těmito VOP a/nebo s dobrými mravy, a pokud tím, zejména na základě negativních ohlasů ze strany uživatelů webových stránek, může být podle odůvodněného názoru provozovatele poškozeno jeho dobré jméno a snížena a/nebo ohrožena úroveň kvality poskytovaných služeb.
 • Klient se zavazuje uhradit provozovateli za objednané a/nebo poskytnuté  služby cenu uvedenou ve smlouvě a/nebo objednávce a/nebo ceníku.

 

 

11. Omezení odpovědnosti Provozovatele

 

Provozovatel není odpovědný za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené zveřejněním nabídek práce na webových stránkách. Provozovatel nezodpovídá za správnost a úplnost informací umístěných na webových stránkách a neposkytuje žádnou záruku při používání takových informací na příslušný účel.

 

Provozovatel nezodpovídá za obsahovou část zveřejněných nabídek práce ani jakýchkoli jiných oznámení uveřejněných na webových stránkách klient, či jakýmikoli jinými osobami ani za jejich gramatickou správnost a ani za pravdivost a aktuálnost údajů. Provozovatel nezodpovídá za škodu, která může používateli nebo třetím osobám vzniknout používáním  webových stránek, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat.

 

Činností provozovatele není činnost zprostředkování zaměstnání za úhradu podle zákona č. 435/2005 Sb. o zaměstnanosti v platném znění.

 

 

12. Společná ustanovení

 

Jakékoli spory, které vzniknou mezi smluvními stranami, se smluvní strany zavazují řešit přednostně vzájemným rokováním s cílem vyřešit spor dohodou. V případě, že se smluvním stranám nepodaří dosáhnout v předmětu sporu dohody, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna obrátit se s návrhem na řešení sporu na věcně a místně příslušný soud ve České republice.

 

Všechna oznámení a další úkony včetně právních úkonů, které mají být podle smlouvy nebo příslušných právních předpisů učiněny písemně nebo budou učiněny písemně, se budou doručovat druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou nebo poštou na poslední známou adresu této smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že zásilka se považuje za doručenou i v případě, pokud adresát odmítne převzít zásilku, a to dnem jejího odmítnutí nebo pokud se zásilka vrátí odesilateli z jakéhokoliv důvodu jako nedoručená, a to dnem jejího vrácení odesílateli.

 

 

13. Závěrečná ustanovení

 

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu a doplnění VOP, přičemž o změnách bezodkladně informuje klienty formou zveřejnění změn na webových stránkách s uvedením data, od kterého tyto změny nabývají platnosti. Nabytím platnosti nových VOP ztrácejí platnost původní VOP.

 

Smluvní strany se zavazují neposkytovat informace, získané v rámci vzájemné spolupráce, třetím osobám. Provozovatel se zavazuje, že on a jeho oprávněné osoby, které při výkonu své práce přicházejí do styku s osobními údaji klientú, budou zachovávat mlčenlivost o nich podle zákona o ochraně osobních údajů, a nepoužijí je pro osobní potřebu a zpřístupnění třetím osobám bez souhlasu dotyčné osoby. Ustanovením tohto odseku nejsou dotknuté povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů a/anebo rozhodnutí dotknutých orgánů.

 

Všechny vztahy neupravené ve smlouvě a/nebo VOP se řídí platnými právními předpisy České republiky.

 

V případě, že se některá ustanovení smlouvy a/nebo VOP stanou úplně nebo zčásti neplatnými, neúčinnými nebo nevykonatelnými, není tím dotknuta platnost a účinnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit ustanovením novým, a to takovým, které se svým smyslem a účelem blíží nahrazovanému ustanovení a smluvní vůli, kterou v něm smluvní strany projevily. Do doby dosažení dohody se namísto takovýchto neplatných, neúčinných a nevykonatelných ustanovení použijí ustanovení příslušných právních předpisů.

 

Odchylná ustanovení smlouvy mají přednost před VOP. Působnost VOP nebo jejich části lze vyloučit jen písemnou dohodou smluvních stran ve smlouvě.

 

Tyto VOP nabývají platnosti dne 4.4.2014